ประกาศผลรอบที่ 4 ประจำวันที่ 24 พ.ค. 2564

รางวัลที่ 1

เครื่องเล่นเพลย์สเตชั่น 5 รุ่น Standard edition มูลค่า 16,990 บาท จำนวน 5 รางวัล

ผู้โชคดี

1. คุณชุติกาญจน์ ผาลใจ(09742899xx)
2. คุณวรรธนัย อิ่นละเงิน(08251239xx)
3. คุณศราวุธ คล้ายสวัสดิ์(06599035xx)
4. คุณวราพร มหาศิราพร(09855312xx)
5. คุณวศิน สุเมธีนันทวงศ์(08410410xx)

รางวัลที่ 2

บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าใบละ 1,000 บาท จำนวน 25 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณธนพล ดวงไกรแฝง(08049820xx)
 2. คุณอุไรรัตน์ แสงพรหมสุข(08233587xx)
 3. คุณลันธสุทธิ์ วงศ์พิมพ์(09866871xx)
 4. คุณกรรณิกา อินทรปัญญา(08665428xx)
 5. คุณธัญรัตน์ เมืองจวง(09836955xx)
 6. คุณณัฐกาล สอนดี(06377886xx)
 7. คุณพัชรี สุขสัมฤทธิ์(09088578xx)
 8. คุณธนพล แก้วน้อย(08500015xx)
 9. คุณนภัส กรองพิทักษ์(09055212xx)
10. คุณกันตพร พันทร(06133554xx)
11. คุณรวิสรา จันทร์ทา(08799753xx)
12. คุณกิตติกา พรหมพันธุ์(09084208xx)
13. คุณเมธินี โพธ์สุข(08758702xx)
14. คุณพรชัย อัคราสรณีย์(08920483xx)
15. คุณทิพากร คำเกิด(08160411xx)
16. คุณปัญญา ปลายสว่าง(09255831xx)
17. คุณอิทธิเทพ จวนอาจ(09055698xx)
18. คุณสำราญ บุญลับ(08065581xx)
19. คุณสุพร ขันธคีรีมาศ(08697781xx)
20. คุณณปวร ตุ้มทรัพย์(09701600xx)
21. คุณประดิษฐ์ แสนบูญ(09688978xx)
22. คุณชุบ มาสวาท(08142122xx)
23. คุณสมหมาย สิงห์พันธ์(08011089xx)
24. คุณเจตน์ ยุทธพัธน์(08066428xx)
25. คุณกาย ราตรีวิจิตร์(08708066xx)