ประกาศผลรอบที่ 3 ประจำวันที่ 10 พ.ค. 2564

รางวัลที่ 1

เครื่องเล่นเพลย์สเตชั่น 5 รุ่น Standard edition มูลค่า 16,990 บาท จำนวน 5 รางวัล

ผู้โชคดี

1. คุณกนกวรรณ สามเหล็ก(08695005xx)
2. คุณพัชระ ​อิทร์จันทร์(09179812xx)
3. คุณกุลพงษ์ ประสงค์ดี(08145737xx)
4. คุณวัลภา แสงส่องไทย(08055180xx)
5. คุณโอภา สรงสิทธิ์(06488099xx)

รางวัลที่ 2

บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าใบละ 1,000 บาท จำนวน 25 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณพิชญา วัฒนากร(09581200xx)
 2. คุณสุชาญ พบกล่ำ(09566988xx)
 3. คุณคมกริช พิระภิญโญ(08391601xx)
 4. คุณขวัญใจ ​ ศิรินภารัตน์(09708672xx)
 5. คุณวุฒิภัทร อภิวัฒน์ชัยโรจน์(09675801xx)
 6. คุณปวีณา แก้วสาย(08754540xx)
 7. คุณณัฐวุฒิ ชัยประสิน(06588011xx)
 8. คุณปุณยภา เสื้อวิจิตร(09721081xx)
 9. คุณพิมพรรณราย สินธรมย์(06407080xx)
10. คุณชมพูนุท สายสุขกิจ(08744890xx)
11. คุณธิดา สุธาสิทธิ์(08455388xx)
12. คุณสงัด ทองสม(06567993xx)
13. คุณวิวิธชัย วงศ์ประวัติ(09744533xx)
14. คุณวรรณการณ์ พิริยะวงศ์(09455287xx)
15. คุณเพ็ญพิสุทธิ์ จันทร์เอี่ยม(06343784xx)
16. คุณภพ รองปาน(09755200xx)
17. คุณธาณี สิงขร(08155399xx)
18. คุณเฟือด สาระทิศ(08732117xx)
19. คุณนริศ ผันพลี(06899810xx)
20. คุณณัฐภาพ เปลี่ยนวงศ์(08055988xx)
21. คุณปริศนา พรบุญ(09588977xx)
22. คุณสิทธิเดช เกษสิทธิ์(08744142xx)
23. คุณชาติ แสงกิจ(08455788xx)
24. คุณพรพิภพ ยาประเสริฐ(08968655xx)
25. คุณกิรเดช อ่ำสิทธิ์(06233982xx)

รางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยใบเสร็จ Lotus

บัตรกำนัลโลตัส มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณสุวพัฒน์ แพกลาง(09788533xx)
 2. คุณทัศนา ลีกระจ่าง(08588511xx)
 3. คุณคเณศ์พงศ์ จันทร์ทอง(06877850xx)
 4. คุณสิทธิ แก่นท้าว(08455877xx)
 5. คุณศักดิ์กรินทร์ สันแสงจันทร์(09859803xx)
 6. คุณเพชรา แก้วเกี่ยว(08455298xx)
 7. คุณวินัย พิมนต์(09599288xx)
 8. คุณกมล ศักดิ์พูนภาพ(06988955xx)
 9. คุณอำนวย ประสบผล(08522012xx)
10. คุณมิลลิดา ปอฟู(09055966xx)

บัตรกำนัลโลตัส มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 30 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณธณัญกานต์ แสงจันทร์ฉาย(08968012xx)
 2. คุณวัชรพงศ์ พรนพวรรณ(08754890xx)
 3. คุณนันทวัน ปานเมทนี(08760299xx)
 4. คุณภาสินี ภัทรภูสินทร์(09855982xx)
 5. คุณยศวร เฉลิมวัฒน์(06394603xx)
 6. คุณโชติ สำราญชีวสิทธิ์(08459837xx)
 7. คุณกัญญา นาดำรงค์(06393358xx)
 8. คุณวาสนา ต้นกระโทก(08576461xx)
 9. คุณชัยพร ดวงแก้ว(08628498xx)
10. คุณฉัตรชัย ปิ่นปิยการุณ(08455239xx)
11. คุณสมบัติ เทศทอง(08020462xx)
12. คุณคติพจน์ น้ำบุน(09551587xx)
13. คุณวิกรม อรุณรัตนนุกุล(08191845xx)
14. คุณภาคิณี โสภิดาพร(06488799xx)
15. คุณวัชรกรณ์ จิตรวรรณวงศ์(08749823xx)
16. คุณธงชัย ป้อมนุช(08744152xx)
17. คุณวรรณี ปานเมทนี(09718678xx)
18. คุณนงรักษ์ สุดชา(08799852xx)
19. คุณสุจจดี​ กิจบุญ(08697005xx)
20. คุณอภัสนันท์ ควรคนึง(09481120xx)
21. คุณปวีณ ​อรุณ​รัตน​นุ​กุล​(09928411xx)
22. คุณธนัชพร ทิมภา(06255980xx)
23. คุณเขมจิรา คุปติธรรม(08198882xx)
24. คุณสาริ​ทธิ์ ​ เสน​โส​พิศ​(09826202xx)
25. คุณมิตร​ ไตรทิพย์(09705312xx)
26. คุณสิทธิ จอมศรี(08122039xx)
27. คุณณัฐพงศ์ อัศววิชัยโรจน์(08597468xx)
28. คุณวรัญญา กรสวัสดิ์(09755980xx)
29. คุณปริญญา นิธิปาสาทิกานนท์(09326517xx)
30. คุณมนัส เกตุคง(09050553xx)

รางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยใบเสร็จ BigC

สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณนิสาชล เพชรประทุม(08744581xx)
 2. คุณอรรถพล วิสัตธะนาม(08244588xx)
 3. คุณสุวิทย์ ดำรงธรรมวุฒิ(08400188xx)
 4. คุณวราภรณ์ ลารักษา(09689855xx)
 5. คุณสมศักดิ์ ยุทธ​มงคล(09099392xx)
 6. คุณพีรชัย กู่พัฒนะ(08455421xx)
 7. คุณธนาโชต ครุธาพันธ์(09587899xx)
 8. คุณกมล ธรรมนิรันดร์(08755482xx)
 9. คุณภูวดล คงอิ่ม(06342941xx)
10. คุณนำพล มีแสนชัย(09899638xx)

รางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยใบเสร็จ Makro

จักรยานแม่บ้าน 24 นิ้ว จำนวน 35 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณนงนุช ขำสุข(08158568xx)
 2. คุณเมลดา ทมพันธ์(09706455xx)
 3. คุณมยุรี มีแก้ว(09927404xx)
 4. คุณอรทัย ทองคมขำ(09096060xx)
 5. คุณขวัญใจ โนนแก้ว(09672581xx)
 6. คุณสมาน อินทนนท์(06587116xx)
 7. คุณสรลักษณ์ สายสากลพานิช(08158661xx)
 8. คุณฉันทนา ม้าวบุดดี(08171719xx)
 9. คุณพงค์ศักดิ์ นาคทรงแก้ว(09176370xx)
10. คุณกาญจนา พันเพ็ชร(09396281xx)
11. คุณวีรลักษณ์ สามล(09236733xx)
12. คุณผกามาศ ซื่อมาก(08518727xx)
13. คุณมนพร​ กาญจนเกตุ(06471511xx)
14. คุณแสงสิทธิ์ วีรพาธนาการ(08955122xx)
15. คุณเดชศักดิ์ เสนาพรม(06151685xx)
16. คุณอ้อยใจ ศรีสว่าง(06525886xx)
17. คุณธนงค์ ปิยสิทธิมา(09522188xx)
18. คุณภานุรุจ ทมพันธ์(06468053xx)
19. คุณกินรี สอนศรี(06613748xx)
20. คุณจำเนียน ภู่งาม(09613962xx)
21. คุณขวัญใจ โพธิ์คำ(06405040xx)
22. คุณกันตาศร หลวงเงิน(09396272xx)
23. คุณณัฐชนก จาตุรันตานนท์(08163672xx)
24. คุณพรพจน์ พันธ์คำ(09023919xx)
25. คุณเสรี แสนสร้อย(06375121xx)
26. คุณวันวงค์ เถรวรรณ(09719418xx)
27. คุณพาภพ ดำรงสวัสดิรักษา(08055238xx)
28. คุณปรีชา​ จำปาหอม(08462228xx)
29. คุณพรทิพย์ คะเนนอก(08308430xx)
30. คุณอภิตรา เทพไอยบุตร(09844698xx)
31. คุณรัชดาพร บัวเกลี้ยง(08129229xx)
32. คุณอุกฤษฏิ์ แมนผดุง(09063827xx)
33. คุณแสงชัย สุนทรประดับ(08755325xx)
34. คุณรณรงค์​ ภู่​ประดับ​(09177933xx)
35. คุณสายทิพย์ ตั้งจิตต์ภราดร(06455158xx)