ประกาศผลรอบที่ 2 ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2563

รางวัลที่ 1

โทรศัพท์มือถือ iPhone 11 รุ่น 64Gb. มูลเครื่องละ 24,900 บาท จำนวน 4 รางวัล

ผู้โชคดี

1. คุณสุพัตรา น้อยจิต(06397882xx)
2. คุณยุถิกา พันตา(09453991xx)
3. คุณสิริชัย ธารทอง(08490237xx)
4. คุณพรทิพย์ กลิ่นกลอน(08790048xx)

รางวัลที่ 2

เสื้อยืดโอรีโอ รุ่น Say It With Oreo มูลค่าตัวละ 790 บาท จำนวน 25 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณนาวิน รัตนสุวรรณชัย(08451532xx)
 2. คุณกษิดิษฐ์ ฐิติจรัสพรสุข(08027845xx)
 3. คุณคำวงค์ แก้วแผ่ว(09384383xx)
 4. คุณณัฐณิชา อาษา(09374636xx)
 5. คุณสุรีรัตน์ บัณฑิตก่อปฏิภาณ(08189456xx)
 6. คุณศุภชัย​ พิทย​อุ​ส่า​ห์​(08108192xx)
 7. คุณศักดา ฟักขำ(08423035xx)
 8. คุณภัทรพร มานะวงศ์เจริญ(06327228xx)
 9. คุณรุ้งอรุณ เยียวรัมย์(08244413xx)
10. คุณเพลินพิศ ทินจัทร์(08601952xx)
11. คุณสุพร น้อมวงศ์(08461288xx)
12. คุณเสกสรร เดือนแผ้ว(09564613xx)
13. คุณอดิรุจ ตันคณารักษ์(08345662xx)
14. คุณชลลดา พรหมศิริวุฒิ(09513650xx)
15. คุณสนอง เรณู(08582018xx)
16. คุณอารีญา ชลเจริญ(08677249xx)
17. คุณประจักร วงศ์สระ(06446445xx)
18. คุณศิริรัตน์ นิรมลไพสิฐ(06101066xx)
19. คุณมัลลิกา นามณรงค์(09305267xx)
20. คุณอนุชิต ธรรมวัชระ(08767676xx)
21. คุณธัญรัตน์ เมืองจวง(09836955xx)
22. คุณปรียาภรณ์ เลิศพันธ์(08951685xx)
23. คุณเดือนเพิญ วังคะฮาด(09791822xx)
24. คุณณิชา ภัทรพงศ์กิจ(09826202xx)
25. คุณนงเยาว์ ใจทน(09716778xx)

รางวัลที่ 3

กระเป๋าโอรีโอ รุ่น Say It With Oreo มูลค่าใบละ 490 บาท จำนวน 50 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณประวิทย์ ผลาศรีโรจน์(09174397xx)
 2. คุณประเดียง วรธงไชย(08124586xx)
 3. คุณศุภวรรณ ปิ่นสุข(06451950xx)
 4. คุณนุชจรี แสงเลิศล้ำ(06413104xx)
 5. คุณบุญลือ คุ้มครอง(08737077xx)
 6. คุณศิวพร ไพรสนธิ์(09046086xx)
 7. คุณนงนุช เจี้ยงกลับ(06366733xx)
 8. คุณสุรินทร์ แสงม่วง(09697105xx)
 9. คุณเอกราช แสงเรืองรอง(08498794xx)
10. คุณราตรี สุวิมลรัตน์(08629404xx)
11. คุณสุจิรา แม่นธนู(08922319xx)
12. คุณวิวิธวินท์ ศรีโชค(08797535xx)
13. คุณณัฐณิชา อาษา(09729480xx)
14. คุณชัยมณี หลิมมณี(09872353xx)
15. คุณณัฐนภ สุขแสง(08548484xx)
16. คุณลิราวดี เหลืองไชยยะ(09179227xx)
17. คุณอำพัน ทิพย์กัน(09099547xx)
18. คุณคมธัช รัตนจันทร์(09934571xx)
19. คุณประภาพร จันทร์ลอย(08888376xx)
20. คุณลี่ ขันธพัฒน์(08681779xx)
21. คุณจรรยา ขันธพัฒน์(08671299xx)
22. คุณวศิน ชัยพร้อมนาม(08421381xx)
23. คุณอารอฟัต​ ตันหยง​หะ​แต​(09726036xx)
24. คุณเมธาสิทธิ เหลืองไชยยะ(08902055xx)
25. คุณชัชชญา จงประเสริฐ(08381049xx)
26. คุณเพชรรุ่ง สีดานาลี(08143492xx)
27. คุณชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว(08918287xx)
28. คุณนิตยา เกลียวทอง(09269515xx)
29. คุณสุทธิพันธ์ จาริยะวัฒน์(08191742xx)
30. คุณทิศาชล จรรยาธรรม(08101106xx)
31. คุณวารุณี​ ​สะ​อิ(09643805xx)
32. คุณวราศิณี ขันธรพ(09826850xx)
33. คุณนพรุจ อิงบารมี(08800021xx)
34. คุณมาลี แน่นอุดร(09729604xx)
35. คุณประสิทธิ์ แสงกล้า(09036800xx)
36. คุณธนศักดิ์ สุขบัวใหญ่(09222992xx)
37. คุณอรณพ เหลืองไชยยะ(08982065xx)
38. คุณกรแก้ว กนกพรชัยสิทธิ์(09655813xx)
39. คุณฉวีวรรณ วิทยา(08639989xx)
40. คุณชลธิศ นิลห้อย(08166484xx)
41. คุณสุทธิพันธ์ จาริยะวัฒน์(08191742xx)
42. คุณสมหวัง ขันธมาศ(08908938xx)
43. คุณนิสา ศรีสุทธิ์(08194974xx)
44. คุณสายัณห์ กิจจิสุนทโรภาศ(08640132xx)
45. คุณวิรัช นามโคตร(08172912xx)
46. คุณธเนศ หอมมาลา(08773311xx)
47. คุณวินัย พิมนต์(09599288xx)
48. คุณภัทร ทู้ไพเราะ(08513983xx)
49. คุณอรสา นาสำแดง(08408592xx)
50. คุณสิรตรา เขื่อนเพ็ชร(08688685xx)