ประกาศผลรอบที่ 1 ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2563

รางวัลที่ 1

โทรศัพท์มือถือ iPhone 11 รุ่น 64Gb. มูลเครื่องละ 24,900 บาท จำนวน 4 รางวัล

ผู้โชคดี

1. คุณณัฐพร สมบูรณ์สุข(08965580xx)
2. คุณธราวุธ ชัยสิน(08150981xx)
3. คุณวีรศักดิ์ หฤทัยนาถ(09549033xx)
4. คุณวสันต์ เชื้อทอง(08903524xx)

รางวัลที่ 2

เสื้อยืดโอรีโอ รุ่น Say It With Oreo มูลค่าตัวละ 790 บาท จำนวน 25 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณสุกัลยา ไสยภาส(08908021xx)
 2. คุณคำวงศ์ แก้วแผ่ว(09384383xx)
 3. คุณบัญญัติ แสนงาย(08356925xx)
 4. คุณไชยันต์ หงส์มาลา(08032012xx)
 5. คุณนงเยาว์ ใจทน(09027130xx)
 6. คุณธนกร บูรณะศิลปิน(09116424xx)
 7. คุณKittichai Wichit(06211026xx)
 8. คุณนารีรัตน์ เศรษฐสักโก(08148488xx)
 9. คุณสุขประเสริฐ สองพลภักดีกุล(09181899xx)
10. คุณศิวาพัชญ์ เจนกุลสวัสดิ์(06419507xx)
11. คุณพิศิษฐ์ โภทชงรัก(08969084xx)
12. คุณชนัญชิดา วัสนชิน(08556352xx)
13. คุณอนุชา​ นัน​ทะ​ชัย​(08719137xx)
14. คุณอรทัย ทองคมขำ(09096060xx)
15. คุณวิทูร ขุมทรัพย์(08090845xx)
16. คุณวันเฉลิม เลิศสง่า(08506271xx)
17. คุณนาย สิทธิชัย นามวงศ์(08496098xx)
18. คุณเพลินพิศ ทินจันทร์(08601955xx)
19. คุณนุจรีพร จิตต์ซื่อ(09913722xx)
20. คุณอับดุลฮาดี แวดือเระ(09246467xx)
21. คุณพรทิวา จองแป๊ะ(08972233xx)
22. คุณอัญชลี​ ทอง​กระจ่าง​(09911044xx)
23. คุณสุริยา ราชิโน(00886374xx)
24. คุณศิริวรรณ ขันธม่วง(08657203xx)
25. คุณสมพร โภทปงรัก(08850152xx)

รางวัลที่ 3

กระเป๋าโอรีโอ รุ่น Say It With Oreo มูลค่าใบละ 490 บาท จำนวน 50 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณนีนนารา อยู่สิน(09875683xx)
 2. คุณนางสาว​วริสรา​ ยุพา​(09292981xx)
 3. คุณวิทยา เอี่ยวสานุรักษ์(08919594xx)
 4. คุณวรพิชชา เอี่ยวสานุรักษ์(06331398xx)
 5. คุณอรุณ เหล่าชินชาติ(09663678xx)
 6. คุณสุรพงษ์ นาคพันธุ์(09522041xx)
 7. คุณประสูติขันธพัฒน์(08193446xx)
 8. คุณอภิพล ประเสริฐ(08890484xx)
 9. คุณอรุชา อาดัม(08025859xx)
10. คุณพิมพ์กวิฌาฬ์ พิมพงษ์(08855024xx)
11. คุณศศิพิมล ไกรเมฆ(06261801xx)
12. คุณปิ๊ด หาญสุข(06472808xx)
13. คุณRittichai Sripongam(06365639xx)
14. คุณฐิตินันท์ ทองมีเพชร(09595108xx)
15. คุณสันติภาพ​ ทอง​หยาด​(09567887xx)
16. คุณแขนภา​ จำปา(09664513xx)
17. คุณภูมิรินทร์ สุขสา(08611590xx)
18. คุณโชติกา นาถพันธุ์(08993469xx)
19. คุณสหราช ราชิโน(09712802xx)
20. คุณขัน นิยมไทย(00957942xx)
21. คุณAnugoon L(08433376xx)
22. คุณปวีนา กระแสสินธุ์(09696374xx)
23. คุณอำไพ ทองประจักษ์(06310768xx)
24. คุณนิตยา​ กลั่นค้างพลู(08624985xx)
25. คุณวิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง(08183155xx)
26. คุณสมพล พฤกษาเกษมสุข(08305739xx)
27. คุณปพิชญา อภิชาตบุตร(08183804xx)
28. คุณบัณฑูร ไกรไทย(06185181xx)
29. คุณสกล ทองเชตุ(08666952xx)
30. คุณจิรวัฒน์ ส้มจีน(06448045xx)
31. คุณการุณย์ แจ่มศิริ(06531453xx)
32. คุณสาริทธี เสนโสพิศ(09826202xx)
33. คุณเสกสรรค์ จันสนิท(08138086xx)
34. คุณวาณัฐชา อินคำปา(08642963xx)
35. คุณนันทนา วัฒนประสิทธิ์(08720435xx)
36. คุณกานดา เฉลิมพล(08963722xx)
37. คุณจิราพร โชติกรจินดา(06381601xx)
38. คุณนภาพร เกตุยศ(09286841xx)
39. คุณสรรชัย ทองกูล(09023988xx)
40. คุณกัญวรรณ ขาวปลอด(09000211xx)
41. คุณอรวรรณ โอฬารพัฒนะชัย(08303148xx)
42. คุณอารีญา ชลเจริญ(08677249xx)
43. คุณประสิทธิ์ ขันธพัฒน์(08621173xx)
44. คุณเซี่ยมเจ็ง คงสุภาพศิริ(08921068xx)
45. คุณวารุณี ใยกล่ำ(06176925xx)
46. คุณภัคนิษฐ์ ปิ่นแก้ว(08143493xx)
47. คุณธัญเทพ เหล่าชินชาติ(06395632xx)
48. คุณยุภาวรรณ(08444940xx)
49. คุณประภาท วังคะฮาด(09313995xx)
50. คุณอัศดาภรณ์ ลักษณ์นิรันดร์(08030273xx)

รางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยใบเสร็จ The Mall

เครื่องกรองอากาศ Xiao Mi รุ่น 2S มูลค่าเครื่องละ 3,990 บาท จำนวน 4 รางวัล

ผู้โชคดี

1. คุณปณิตา ใจพินิจ(09055122xx)
2. คุณปนัดดา สุพานิช(09381659xx)
3. คุณเก็จแก้ว คำวงศ์เมือง(08971052xx)
4. คุณพรใจ แสงรุจิ(09242199xx)

รางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยใบเสร็จ Tops

หูฟัง Bang and Olufsen รุ่น Beoplay E8 มูลค่าเครื่องละ 12,900 บาท จำนวน 8 รางวัล

ผู้โชคดี

1. คุณพลอยแสง งามขำ(08422378xx)
2. คุณวัชรพงษ์ กรกพรรณ(09566399xx)
3. คุณศุภกิจ ทองสุภาพ(08963901xx)
4. คุณอนงค์ พูแก้ว(09780237xx)
5. คุณศุภวัตร รองการ(09060625xx)
6. คุณคมกริช นภามาศ(09442233xx)
7. คุณสุชานรี รุ่งสมทรัพย์(08609420xx)
8. คุณรุจิรา สารทพงศ์(09720370xx)

รางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยใบเสร็จ BigC

เครื่องกรองอากาศ Sharp รุ่น FP-J40TA มูลค่าเครื่องละ 12,900 บาท

ผู้โชคดี

1. คุณเมธี กรพันธ์(09532280xx)
2. คุณพรลลิน วงษา(08950523xx)
3. คุณศราวุธ ดอนคำดี(09180533xx)
4. คุณสุชาติ นาคพันธุ์(09652015xx)
5. คุณกรรญานัฐ สุขเกษม(08459023xx)
6. คุณอภิสิทธิ์ จิตเจริญ(06439335xx)
7. คุณสิตางค์ ยินดี(09642348xx)
8. คุณปริญญา สกุลวงศ์(08500233xx)

รางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยใบเสร็จ Tesco Lotus

สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 6,700 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 15 เมษายน 2563) จำนวน 12 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณศศิตา ไทยวงศ์(09051231xx)
 2. คุณจำลอง จันทร์เงา(06422399xx)
 3. คุณประทีป แสงเสาร์(08951233xx)
 4. คุณอารยา จิตมั่น(08712003xx)
 5. คุณสำรวย เอี่ยมเอื้อยุทธ(09687241xx)
 6. คุณธีรพัฒน์ วงษ์สังข์(09442866xx)
 7. คุณสุวนันท์ กองแสง(09623367xx)
 8. คุณคิวเกตุ ภักดีเกษม(08100555xx)
 9. คุณเกษร กาญจนโพชน์(06203456xx)
10. คุณวิชา แก้วน้อย(08963998xx)
11. คุณไอริน เอี่ยมศรีเมือง(09033673xx)
12. คุณญาณี ศรัทธาธรรม(08753391xx)

รางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยใบเสร็จ Makro

บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าใบละ 2,000 บาท จำนวน 40 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณวิภาพร เผยอำนาจ(06143774xx)
 2. คุณพัชรพร โชติกรจินดา(06471531xx)
 3. คุณวิลาวัณย์ ไสวเกิด(08952389xx)
 4. คุณประกิต จีนปั้น(08635108xx)
 5. คุณอภิวรรณ สุทธิประภา(09460824xx)
 6. คุณสุธิชา กลิ่นมาลี(09052238xx)
 7. คุณจิรยุทธ เทศทอง(09567425xx)
 8. คุณวิลาสินี แกมประกอบ(08751123xx)
 9. คุณวันพรรษา รัตนประทุม(08943954xx)
10. คุณณัฏฐา กรวิโรจน์(08023391xx)
11. คุณวิง เร(08258008xx)
12. คุณจินดา จิตแจ้ง(08969921xx)
13. คุณเอณัฐฐา ชยประสิทธิ์(09055233xx)
14. คุณจุฑารัตน์ เอี่ยมโอภาส(09755110xx)
15. คุณจิรวัชร์ อาจหาญ(08636496xx)
16. คุณจิราภรณ์ ลึ้อไช(06389340xx)
17. คุณเจนจิรา มั่นสิงห์(08233412xx)
18. คุณสุภาพ แม่นแก้ว(08742213xx)
19. คุณสุจจดี​ กิจบุญ(08221270xx)
20. คุณปรีชา มีศิลป์(08566449xx)
21. คุณปรารภ มณีศีล(08066900xx)
22. คุณอภิญญา แก้วภูเขียว(06439912xx)
23. คุณชนิตา คำภูวนาถ(09711237xx)
24. คุณจรัฏฐวัฒน์ มะโนศิลา(06407846xx)
25. คุณสันศนีย์ ตั้งเกียรติ(09422397xx)
26. คุณสมชัย ต่อธนกุล(08412844xx)
27. คุณสุภาพ กว้างสำโรง(08248238xx)
28. คุณสุชานาฏ ประสิทธิ์สำเร็จ(08742239xx)
29. คุณสุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม(08179308xx)
30. คุณอุกฤษฎิ์ แมนผดุง(09028198xx)
31. คุณจิราพร เพลาลูน(09639988xx)
32. คุณพรวงศ์ เครือศร(09755389xx)
33. คุณเสริฐ เร(06468053xx)
34. คุณกุสุมา ภารดี(08710139xx)
35. คุณสุรีวัลย์ มาเร็ว(09428120xx)
36. คุณกมลจิต เดชรัตนา(09739912xx)
37. คุณนริศรา แพงศรี(06407839xx)
38. คุณปวีณา กมลพัฒน์(08639120xx)
39. คุณสุพัตรา นาคไพจิตร(06500910xx)
40. คุณเอกเทศ จุ้มสาคร(06712239xx)