ประกาศผล

รางวัลที่ 1
สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล
1.
คุณปวีณา เทพอินถา
📞 095-484-19xx
2.
คุณพัชรี วชิรศักดิ์พานิช
📞 085-042-74xx
3.
คุณสิทธิชัย สุนันทสิริชาติ
📞 095-867-80xx
4.
คุณปาณิสรา ซึ่งคำ
📞 084-212-03xx
5.
คุณมณฑาทิพย์ เล้าคิมสวัสดิ์
📞 087-607-71xx
รางวัลที่ 2
บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าใบละ 500 บาท จำนวน 35 รางวัล
1.
คุณศุภฉร สุรคุปต์
📞 095-334-18xx
2.
คุณธรรพ์ณธร หมอนเขื่อน
📞 081-671-75xx
3.
คุณสายวง บุญประกอบ
📞 095-735-46xx
4.
คุณรัฐวิทย์ ศาศวัตรชานันท์
📞 095-290-88xx
5.
คุณอำไพวิทย์ แสนงาย
📞 063-898-40xx
6.
คุณรัชณี อรุณรัตนนุกุล
📞 081-917-00xx
7.
คุณสมคิด สมนึก
📞 096-754-10xx
8.
คุณเตียง โพธิทองคำ
📞 083-257-01xx
9.
คุณสมบัติ เทศทอง
📞 064-193-18xx
10.
คุณเบญจวรรณ เข็มทอง
📞 097-129-48xx
11.
คุณนิพนธ์ เทพอินถา
📞 095-570-80xx
12.
คุณสมชาย ใหญ่สถิตย์
📞 089-746-88xx
13.
คุณมยุรี ศิริฟอง
📞 095-791-30xx
14.
คุณจินตนา อิ่มแจ้ง
📞 064-117-06xx
15.
คุณกานดา เฉลิมพล
📞 089-637-22xx
16.
คุณอาทิตย์ แนวนาค
📞 090-638-27xx
17.
คุณวรรณภรณ์ ฝอยทอง
📞 064-745-03xx
18.
คุณวีรพล ถาวรปราถนา
📞 096-883-21xx
19.
คุณกฤษณ์สุพน กันต่าย
📞 080-965-45xx
20.
คุณมิตร ไตรทิพย์
📞 097-053-12xx
21.
คุณอนุชิต อินคำตุ้ย
📞 083-139-09xx
22.
คุณประนอม อ่อนภาตา
📞 087-104-45xx
23.
คุณทิพย์รัตน์ ชื่นฤทัย
📞 092-397-61xx
24.
คุณโสภณ โรจน์แพทย์
📞 098-510-71xx
25.
คุณประภาภรณ์ พุฒเนียม
📞 097-920-16xx
26.
คุณกรัยวรรณ สุทธิประภา
📞 091-049-70xx
27.
คุณเมธาสิทธิ์ เหลืองไชยยะ
📞 064-953-01xx
28.
คุณเสาวภาคย์ ก้องวุฒิเวช
📞 081-295-54xx
29.
คุณจรรยา ขันธพัฒน์
📞 086-712-99xx
30.
คุณวลัย รักสัตย์
📞 089-262-79xx
31.
คุณธนพร ชาญชิต
📞 097-075-16xx
32.
คุณชนัดดา มาอุ้ย
📞 097-196-19xx
33.
คุณพรเพ็ญ แซ่เล่า
📞 096-952-83xx
34.
คุณกฤตพรต รัตนาจารย์
📞 089-004-44xx
35.
คุณดิษพร ไตรทิพย์บวร
📞 095-167-67xx
รางวัลที่ 1
สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล
1.
คุณจิตตาภา โฆสิต
📞 063-881-20xx
2.
คุณชฎาพร ทองไทย
📞 083-994-63xx
3.
คุณพัฒน์นรี แก้วก่า
📞 088-545-31xx
4.
คุณฤดี เพชรเกษมสุข
📞 061-651-49xx
5.
คุณปรเมศวร์ ชื่นอารมย์
📞 091-005-35xx
รางวัลที่ 2
บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าใบละ 500 บาท จำนวน 35 รางวัล
1.
คุณเกรียงไกร โพธิสุวรรณ
📞 082-134-15xx
2.
คุณณัฐฐา กาญจนวาหะ
📞 086-894-96xx
3.
คุณอรุณ​ เหล่า​ชิน​ชาติ​
📞 096-636-78xx
4.
คุณวิภาวรรณ บูรพา
📞 063-315-13xx
5.
คุณจุฑารัตน์ ทองสง่า
📞 085-117-27xx
6.
คุณนิภาพร ยาวิละ
📞 064-073-23xx
7.
คุณวิชุดา นามวงศ์
📞 084-960-98xx
8.
คุณปฐมพงศ์ ทองคำ
📞 094-638-82xx
9.
คุณสุพัตรา นาคไพจิตร
📞 088-958-45xx
10.
คุณทิพวรรณ ลิ้มอนันต์
📞 080-785-77xx
11.
คุณสุเพ็ญ ดีณรงค์
📞 091-076-33xx
12.
คุณวีรพจน์ เดชลิ้มอนันต์
📞 081-441-63xx
13.
คุณพิมพาภรณ์ เดชลิ้มอนันต์
📞 062-687-75xx
14.
คุณปัทมพร ชาสุวรรณ์
📞 088-949-84xx
15.
คุณอรวัญ ฟุ้งฟูศรี
📞 095-951-10xx
16.
คุณสุจิตรา ฉิมศิริ
📞 087-558-43xx
17.
คุณอัณณ์รัตน์ เจริญบุญชูชัย
📞 064-103-22xx
18.
คุณภัทรพล ปวงปะชัง
📞 090-923-46xx
19.
คุณอารียา คูประเสริฐ
📞 098-669-88xx
20.
คุณนพรัตน์ ลัทธิการ
📞 064-501-83xx
21.
คุณเครือวัลย์ จันแสงอ่อน
📞 082-976-53xx
22.
คุณภิญญาพัชร์ ทวีอริยพณิชกุล
📞 090-556-98xx
23.
คุณวรรณนิตา หัดขะเจ
📞 080-421-22xx
24.
คุณมลฤดี สุขอินทร์
📞 099-877-99xx
25.
คุณนาถ​ชา​ ประดิษฐ์​
📞 097-338-71xx
26.
คุณนิชนันท์ ชื่นเพ็ชร
📞 080-121-24xx
27.
คุณวัลลภ ศรีบูรณ์
📞 061-010-80xx
28.
คุณญานี อังครา
📞 063-852-80xx
29.
คุณกนกวลัย ปัญญาจันทร์
📞 064-271-47xx
30.
คุณวรรณวิสา ศรีวิมล
📞 099-984-98xx
31.
คุณลีนา ยิ้มสุขอนันต์
📞 082-788-73xx
32.
คุณเกษม พุ่มเทียน
📞 094-638-70xx
33.
คุณศิริวรรณ ใหญ่สถิตย์
📞 087-665-47xx
34.
คุณรำพึง พรมโสภา
📞 083-861-46xx
35.
คุณมงคลชัย เกตุประยูร
📞 086-696-48xx
รางวัลที่ 1
สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล
1.
คุณผัลย์ศุภา ไกรเทพ
📞 089-545-43xx
2.
คุณอารียา พรั่งชะเอม
📞 099-894-64xx
3.
คุณไกรศร รัตนะมณี
📞 085-117-80xx
4.
คุณร้อยแก้ว อาจมาก
📞 082-525-12xx
5.
คุณชินพัฒน์ ทองหล่อ
📞 087-513-15xx
รางวัลที่ 2
บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าใบละ 500 บาท จำนวน 35 รางวัล
1.
คุณญาดา อังครา
📞 097-356-83xx
2.
คุณกรกนก จันทรรัตนา
📞 087-654-65xx
3.
คุณโสภา ชัยพูน
📞 063-135-18xx
4.
คุณมาริษา ปลื้มวงค์
📞 085-513-54xx
5.
คุณจิราพร โชติกรจินดา
📞 063-816-01xx
6.
คุณวริศรา มุขดา
📞 099-498-46xx
7.
คุณศรีสัญ อุนาภาค
📞 063-908-97xx
8.
คุณศราวุฒิ อูอำหมัด
📞 089-895-51xx
9.
คุณรุจนโรจน์ สอนอ่อน
📞 095-313-67xx
10.
คุณอันวิกา เทียนอ่อน
📞 084-513-53xx
11.
คุณเฉลิมพล ใหญ่สถิตย์
📞 089-860-49xx
12.
คุณสุนทรี ลิขิตชัชวาลกุล
📞 098-830-47xx
13.
คุณสุชาดา ไพรสนธิ
📞 090-460-86xx
14.
คุณวันพรรษา รัตนประทุม
📞 094-392-48xx
15.
คุณรจนา บุญไทย
📞 097-684-35xx
16.
คุณสุพัตรา ฟักสีม่วง
📞 064-846-85xx
17.
คุณฐานิตา หารสาร
📞 092-508-03xx
18.
คุณพัชรีญา นิรันดร์กาลกิจ
📞 094-637-03xx
19.
คุณไชยันต์ หงส์มาลา
📞 080-320-12xx
20.
คุณรุจิรา สะโจมแสง
📞 090-581-38xx
21.
คุณจักรชัย พาวุธ
📞 087-616-98xx
22.
คุณนิภา บุตรจุมปา
📞 094-418-37xx
23.
คุณสุชานรี รุ่งสมทรัพย์
📞 086-094-20xx
24.
คุณอิทธิชัย ธุวะโชติ
📞 095-536-31xx
25.
คุณรสสุคนธ์ นารถมณี
📞 086-504-67xx
26.
คุณชลธิชา มาลี
📞 099-468-46xx
27.
คุณรัชนก บุญมีจ้อย
📞 084-654-16xx
28.
คุณชยานันท์ ชะนะมา
📞 088-438-43xx
29.
คุณปั๊ด หาญสุข
📞 082-531-64xx
30.
คุณฐิตารีย์ ศรีสองเมือง
📞 099-135-13xx
31.
คุณสุรศักดิ์ พุทธมาตย์
📞 063-732-13xx
32.
คุณสุภารัตน์ ชาญสมุทร์
📞 084-876-51xx
33.
คุณนิรุตต์ พินสว่าง
📞 061-016-94xx
34.
คุณวิทยา พิลาทะวงษ์
📞 062-493-95xx
35.
คุณสุทธิพงษ์ เกลี้ยงสี
📞 095-315-16xx
รางวัลที่ 1
สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล
1.
คุณวรรภา แก่นเชียงสา
📞 080-551-35xx
2.
คุณธนวัฒน์ แก้วคำจันท์
📞 064-520-29xx
3.
คุณตันติกร คำสุขดี
📞 090-536-77xx
4.
คุณณัฐวดี ทองเกตุ
📞 082-354-65xx
5.
คุณชัชวาล หิรัญชูพงศ์
📞 084-022-77xx
รางวัลที่ 2
บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าใบละ 500 บาท จำนวน 35 รางวัล
1.
คุณดารณี บุญชนะ
📞 084-551-31xx
2.
คุณพัชราภรณ์ ทองยอดแก้ว
📞 090-878-46xx
3.
คุณเกษร กาญจนโพชน์
📞 064-639-09xx
4.
คุณกรภัทร์
📞 094-345-16xx
5.
คุณสุรพงษ์ เพื่อช่อ
📞 097-128-39xx
6.
คุณอัญชลี ปิ่นสุข
📞 097-169-20xx
7.
คุณจุฬาลักษณ์ สืบสันติวงศ์
📞 095-024-42xx
8.
คุณพวงผกา ดีดอก
📞 099-168-51xx
9.
คุณนฤมล จำปาสิทธิ์
📞 085-153-50xx
10.
คุณจันทร์ทิพย์ ศรีประเสริฐ
📞 083-026-40xx
11.
คุณบันเทิง พรมโสภา
📞 061-015-49xx
12.
คุณเศรษ​ธ​สิทธิ์​ จิร​โรจน์​กุล​
📞 061-406-27xx
13.
คุณเสาวลักษณ์ คำเหลือ
📞 099-564-16xx
14.
คุณดารารัตน์ ฉ่ำพึ่งช้าง
📞 087-681-35xx
15.
คุณพลอย อยู่เจริญ
📞 082-313-84xx
16.
คุณณัฐพล หลักศิลา
📞 099-768-46xx
17.
คุณฉรินทร์ สุทธิมานัฎ
📞 096-042-27xx
18.
คุณทิพวรรณ ปานะสูตร
📞 084-464-95xx
19.
คุณกีรติ สมมุ่ง
📞 064-873-43xx
20.
คุณปาริตา พรมสมดี
📞 081-231-54xx
21.
คุณเกรียงศักดิ์ กลีบเมฆ
📞 082-554-99xx
22.
คุณธิดารัตน์ แสงสุวรรณ
📞 095-315-54xx
23.
คุณศศิธร เชียรศิลป์
📞 091-819-49xx
24.
คุณอนุวัฒน์ สุขคง
📞 064-778-53xx
25.
คุณนพรุจ อิงบารมี
📞 088-000-21xx
26.
คุณโกมิฬ ยาธรรม
📞 065-726-43xx
27.
คุณเพทาย เชาว์โคกสูง
📞 097-884-20xx
28.
คุณมณี บุญชู
📞 085-050-63xx
29.
คุณสุนันท์ ปั้นทองคำ
📞 062-824-75xx
30.
คุณสมสมร จริยะไพบูลย์
📞 097-319-33xx
31.
คุณภาณี ศิริมาก
📞 081-854-49xx
32.
คุณปรานต์ เฉลิมพล
📞 094-623-02xx
33.
คุณกัญญารัตน์ ชาพิทักษ์
📞 092-315-44xx
34.
คุณอรวดี ดวงศรี
📞 088-254-38xx
35.
คุณศรีเธียร​ สุวรรณชาติ​
📞 092-824-49xx